04:04, 11/04/2022

Quý I, tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm, đúng hạn rất cao

Khối cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã đã giải quyết và trả kết quả gần 132.300 hồ sơ; tỷ lệ sớm và đúng hạn đạt 99,16%.

Quý I, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ các cơ quan, đơn vị.


Khối cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã đã giải quyết và trả kết quả gần 132.300 hồ sơ; tỷ lệ sớm và đúng hạn đạt 99,16%. Khổi các cơ quan ngành dọc tại tỉnh đã giải quyết và trả kết quả gần 345.000 hồ sơ; tỷ lệ sớm và đúng hạn đạt 99,98%. Tỷ lệ văn bản gửi đi hoàn toàn dưới dạng điện tử của tỉnh đạt 76%.


Hiện tại, toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện đều được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến. Tỉnh cũng đã tích hợp 441 TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 và 357 TTHC cho phép thanh toán trực tuyến lên cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ của TTHC công bố thực hiện trực tuyến có phát sinh hồ sơ của khối các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đạt 50,70%. Tỷ lệ này của khối cơ quan ngành dọc tại tỉnh là 69,39%. Tỉnh có 20.309 lượt thanh toán trực tuyển phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính với số tiền gần 41,7 tỷ đồng; hơn 4.300 lượt thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

N.V