09:11, 10/11/2021

Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Chiều 10-11, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. 

Chiều 10-11, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.


Theo báo cáo, hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 15 đảng bộ trực thuộc (trong đó có 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy), 686 tổ chức cơ sở đảng (259 đảng bộ cơ sở, 427 chi bộ cơ sở), 13 đảng bộ bộ phận và 2.538 chi bộ trực thuộc với 45.239 đảng viên. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được các cấp ủy quan tâm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, thành lập chi bộ ở thôn, tổ dân phố, trường học… “trắng” đảng viên từng bước được khắc phục. Từ năm 2010 đến nay, mỗi năm, Đảng bộ tỉnh tăng thêm 1.800 đảng viên. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập được đảng bộ cơ sở; 100% thôn, tổ dân phố đã có chi bộ độc lập.


Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hướng vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với đổi mới phương thức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy ở các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố, trường học, trạm y tế, đơn vị kinh tế tư nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, nhất là những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…


X.T