09:11, 10/11/2021

Quán triệt quy trình kiểm tra, giám sát của công đoàn

Ngày 10-11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn. Tham dự hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn của cấp huyện, ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Ngày 10-11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn. Tham dự hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn của cấp huyện, ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc.


Các đại biểu được phổ biến, quán triệt 2 chuyên đề: Công tác phòng, chống tham nhũng và quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn. Trong đó, quy trình kiểm tra, giám sát có 7 quy trình gồm: Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn; giám sát trong tổ chức công đoàn; xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại; giải quyết và tham gia giải quyết tố cáo.


V.G