10:09, 28/09/2021

Quý III, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh Khánh Hòa đạt cao

Quý III, việc cung cấp dịch vụ công, tiện ích trực tuyến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục được đẩy mạnh.

 

Quý III, việc cung cấp dịch vụ công, tiện ích trực tuyến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục được đẩy mạnh.

Cụ thể, khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, UBND cấp huyện, cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết thành công gần 24.600 hồ sơ trực tuyến, đạt 51,73% trên tổng số hồ sơ phát sinh của thủ tục hành chính được công bố thực hiện trực tuyến. Số hồ sơ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh là hơn 2.800 hồ sơ, với tổng số tiền gần 210 triệu đồng. Ngoài ra, số lượt giao dịch trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai của Khánh Hòa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã đạt gần 2.400 lượt với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Trong quý, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp nhận hơn 85.500 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả hơn 74.800 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99%, trễ hạn chỉ chiếm 1%. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của khối cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong là 99,37%, UBND cấp huyện là 93,98%, UBND cấp xã là 99,21%.

N.V