Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Thứ Ba, 28/09/2021, 21:27 [GMT+7]

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.


Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình, công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác xây dựng gia đình; phát huy vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.


Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ triển khai trong thời gian tới như: nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng gia đình; cụ thể hóa các chính sách, chương trình, kế hoạch về gia đình theo hướng lấy hoạt động gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình; đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về gia đình, các truyền thống văn hóa tốt đẹp trong gia đình...


T.Trúc

 

.

các thông tin tiện ích