01:09, 28/09/2021

Ban Dân tộc tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị

Sáng 28-9, Ban Dân tộc tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị, giai đoạn 2021 – 2025. 

 

 

Sáng 28-9, Ban Dân tộc tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị, giai đoạn 2021 – 2025. 

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

Ban Dân tộc tỉnh cho ý kiến về kế hoạch triển khai chuwng trình.
Ban Dân tộc tỉnh cho ý kiến về kế hoạch triển khai chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị.
 
 
Tại buổi lễ, hai đơn vị đã thống nhất các nội dung trong công tác phối hợp gồm: Triển khai thực hiện các nghị quyết, chính sách, chương trình, quyết định, dự án về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; các dự án bảo tồn và phát triển đối với các nhóm DTTS thông qua việc phát triển các hợp tác xã, liên hợp tác xã, tổ hợp tác; Các chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS, thu hút nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển tập thể, hợp tác xã vùng DTTS và miền núi; Phổ biến kiến thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS về công tác dân tộc, về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hướng dẫn vận động bà con đồng bào DTTS tham gia phát triển kinh tế tập thể; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể các cấp, thành viên và người lao động là người DTTS trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của các tổ hợp tác, hợp tác xã của đồng bào DTTS và miền núi…

 

Trao bản ký kết chương trình phối hợp.
Trao bản ký kết chương trình phối hợp.
 
 
Thông qua ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng đồng bào DTTS, từng bước hỗ trợ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của đồng bào DTTS, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.
 
 
Mã Phương