12:09, 27/09/2021

Nha Trang: Quý III, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm

Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của UBND TP. Nha Trang trong quý III còn 1,25%, giảm 0,54% so với 6 tháng đầu năm.

Quý III, UBND TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã giải quyết gần 1.300 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó, 1.260 hồ sơ đúng và sớm hạn, đạt 98,75%. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn còn 1,25%, giảm 0,54% so với 6 tháng đầu năm. Tính trong 9 tháng qua, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của thành phố là 1,57%, đảm bảo mục tiêu đề ra theo kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và thành phố năm 2021. Số hồ sơ trễ hạn chủ yếu tập trung vào lĩnh vực: Đất đai, hộ tịch, xây dựng; tuy nhiên, tỷ lệ trễ hạn lĩnh vực đất đai, xây dựng đã giảm so với 6 tháng đầu năm 2021.

Các UBND cấp xã đã giải quyết gần 9.700 hồ sơ, trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn chiếm 99,48%; 9 đơn vị không phát sinh hồ sơ trễ hạn. Tỷ lệ trễ hạn chung của UBND cấp xã là 0,52%, tăng 0,13% so với 6 tháng đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và thành phố năm 2021.

Về hồ sơ trực tuyến, trong quý, UBND thành phố tiếp nhận 581 hồ sơ, đạt 28,91%; UBND cấp xã tiếp nhận 1.406 hồ sơ, đạt 21,68%. Toàn thành phố có 50 hồ sơ thanh toán trực tuyến với tổng số tiền gần 2,6 triệu đồng.

N.V