11:06, 29/06/2021

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được 100% đại biểu dự họp tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau khi bế mạc kỳ họp, ông đã trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.

 

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được 100% đại biểu dự họp tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau khi bế mạc kỳ họp, ông đã trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.

 


- Xin chúc mừng ông được đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông có thể chia sẻ thông điệp gửi đến cử tri và nhân dân trong tỉnh?


- Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII. Với cương vị mới, tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm rất lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng, giao phó; sự đồng hành và giúp đỡ quý báu của cử tri và nhân dân sẽ là động lực to lớn để tôi có thể làm tròn trọng trách của mình.


Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khí phách của vùng đất và con người Khánh Hòa; truyền thống hào hùng đấu tranh cách mạng; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2026. Tôi mong các vị đại biểu HĐND tỉnh, các thành viên của UBND tỉnh tiếp tục phát huy tính năng động, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và trước nhân dân, không ngừng hoàn thiện mình, nỗ lực vươn lên đáp ứng được kỳ vọng và sự mong đợi của cử tri tỉnh nhà đối với sự khởi sắc đột phá trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Khánh Hòa.

 
- Cử tri trong tỉnh mong muốn, hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?  


- Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh khóa VI đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; từng bước giải quyết những vấn đề cấp bách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Những bài học kinh nghiệm quý báu và thành quả đạt được của HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề, cơ sở để HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nghiên cứu, vận dụng, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Trong đó, HĐND tỉnh sẽ tập trung thời gian, nguồn lực để khẩn trương thực hiện các quy định mới của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; kịp thời hoạch định, quyết định các chính sách, tạo cơ chế, môi trường thuận lợi hơn nữa để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.


Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, qua đó thể hiện vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Trên cơ sở giám sát hoạt động của cơ quan hành pháp tại địa phương, HĐND tỉnh sẽ có kiến nghị cụ thể với UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khắc phục hạn chế, yếu kém, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản của cấp trên đạt kết quả cao hơn.


- Khánh Hòa đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19; đồng thời phải tập trung khắc phục hậu quả những sai phạm đã được chỉ ra sau thanh tra, kiểm tra. Xin ông cho biết những định hướng trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ này để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng?


- Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ nhất diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh ta cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực đời sống xã hội. Hơn nữa, đây cũng là giai đoạn tỉnh ta phải tập trung quyết liệt để khắc phục hậu quả những hạn chế, sai phạm trên một số lĩnh vực đã được chỉ ra trong thời gian qua.


Do đó, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với HĐND và UBND tỉnh trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành, nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Trọng tâm là, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong và xây dựng Đề án về cơ chế, chính sách phát triển Khu Kinh tế Vân Phong để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.


Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư, phát huy hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội, phát triển 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh. Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế. Tiếp tục rà soát, tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là đối với các dự án đã được phê duyệt. Chú trọng triển khai các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, gắn với chuyển đổi số, hướng tới tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự năng động. Nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền địa phương, đi đôi ưu tiên tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.


Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đề nghị cử tri, nhân dân trong tỉnh tiếp tục giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động của HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các sở, ngành, cơ quan nhà nước, qua đó góp phần xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh.


- Trân trọng cảm ơn ông!


HẢI LĂNG (Thực hiện)