08:05, 31/05/2021

Nha Trang: Bầu đủ 35 đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 31-5, Ủy ban Bầu cử TP. Nha Trang họp thông qua kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -  2026.

Sáng 31-5, Ủy ban Bầu cử TP. Nha Trang họp thông qua kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -  2026.


Trong cuộc bầu cử này, toàn thành phố có 319.184/322.416 cử tri đi bỏ phiếu tại 217 khu vực bỏ phiếu, đạt 99%. Cử tri TP. Nha Trang đã bầu đủ 2 đại biểu Quốc hội khóa XV, 15 đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, 35 đại biểu HĐND thành phố khóa XII; HĐND cấp xã bầu được 638/644 đại biểu (thiếu 6 đại biểu ở 5 đơn vị gồm: Vĩnh Hải 1 đại biểu, Vĩnh Trường 2 đại biểu, Vĩnh Phương 1 đại biểu, Phước Tân 1 đại biểu, Phước Hải 1 đại biểu).


THU HƯƠNG