Kế hoạch phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Ba, 02/03/2021, 22:27 [GMT+7]

Kế hoạch phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025.


Theo đó, đến năm 2025, toàn Đảng bộ tỉnh phấn đấu kết nạp 550 - 600 đảng viên; mỗi huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh kết nạp tăng 10 - 15% so với giai đoạn 2016 - 2020; riêng Huyện ủy Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, mỗi đơn vị kết nạp 3 - 5 đảng viên. 50% đơn vị kinh tế tư nhân đã có tổ chức đoàn thanh niên và công đoàn cơ sở, thành lập được tổ chức đảng; mỗi huyện ủy, thị ủy, thành ủy thành lập được 2 - 3 tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy; riêng huyện Khánh Sơn thành lập được 1 tổ chức đảng đặc thù và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thành lập (nâng cấp) được 1-2 đảng bộ cơ sở, 4 - 6 chi bộ cơ sở…


Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy và các cơ quan chức năng quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ chốt đoàn thể, chủ doanh nghiệp và người lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân hiểu và nhận thức đầy đủ về chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình hoạt động của công nhân, người lao động ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phải coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên, liên tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong tổ chức thực hiện…


T.H

 

.

các thông tin tiện ích