03:01, 26/01/2021

Kỳ vọng của nhân dân về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều quyết sách đúng đắn xây dựng giai cấp công nhân tiên tiến, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Xây dựng giai cấp công nhân tiên tiến, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều quyết sách đúng đắn xây dựng giai cấp công nhân tiên tiến, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổ chức Công đoàn Việt Nam đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ là tổ chức đại diện của giai cấp công nhân, tuyên truyền, vận động công nhân lao động tích cực tham gia, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đóng góp một phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.


Tại đại hội lần này, chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục thể chế hóa những quan điểm, chủ trương lớn đã được thể hiện trong nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân thành cơ chế chính sách cụ thể; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân, tạo chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động tương xứng với những thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước cũng như những đóng góp của giai cấp công nhân.


Trước mắt, Đảng và Nhà nước cần quan tâm giải quyết các nhu cầu thiết yếu của đội ngũ công nhân như: Nhà ở, nhà trẻ tại các khu công nghiệp, tạo việc làm bền vững, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội… phù hợp với thực tế. Đảng và Nhà nước cần có nhóm giải pháp về định hướng và quản lý sự ra đời của tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp; đồng thời, cần có nhóm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam để thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ khi có tổ chức đại diện người lao động khác…


V.G (Ghi)

 

Ông Đặng Văn Tuấn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh: Cần tiếp tục có những chính sách dân tộc hiệu quả


Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực dân tộc. Các cấp, các ngành trên cả nước đã huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Điều đó đã làm bộ mặt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

 


Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, Đảng và Nhà nước cần quan tâm hơn nữa những chủ trương mang tính đặc thù về công tác dân tộc. Trong đó, tập trung đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số. Đồng thời, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước.


Mã Phương (Ghi)

 

Họa sĩ Trần Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Phát huy giá trị văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước giai đoạn mới

 

Những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Từ việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, di tích lịch sử đến việc phát huy các giá trị văn hóa vào phát triển kinh tế và đưa văn hóa vào công tác giáo dục đào tạo đều đã có những định hướng rõ ràng, cụ thể. Qua đó, đất nước đã có những thành tựu đáng tự hào trong lĩnh vực văn hóa trên trường quốc tế.


Tuy nhiên, thời gian tới, khi quá trình hội nhập quốc tế trong mọi lĩnh vực ngày càng mạnh mẽ, việc tạo ra được nền tảng vững chắc cho đất nước để “hòa nhập” mà không “hòa tan”, tận dụng được những tinh hoa của nhân loại nhưng không để tác động quá lớn bởi những mặt trái của một thế giới phẳng thì văn hóa được xem như một giá trị mang tính chất cốt lõi. Trong bối cảnh sự phát triển kinh tế của một quốc gia quá phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên tự nhiên vốn sẽ cạn kiệt dần theo thời gian, thì văn hóa lại là nguồn tài nguyên đặc biệt. Bởi văn hóa không những không cạn kiệt mà nó còn củng cố vị thế vững chắc và có thể ngày càng lan tỏa để tạo ra những giá trị riêng biệt của quốc gia, dân tộc. Do đó, đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật rất kỳ vọng đại hội sẽ có những quyết sách đúng đắn để khơi dậy sức mạnh của văn hóa nói chung và nghệ thuật nói riêng, phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước, phát triển con người Việt Nam thời đại mới; đồng thời làm sâu sắc hơn vai trò của văn hóa trong thời kỳ mới để từ đó có những chủ trương phát huy các giá trị văn hóa đã được dân tộc ta hun đúc từ ngàn đời vào sự nghiệp phát triển của đất nước.


N.T (Ghi)

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến - Bí thư Đoàn phường Lộc Thọ (TP. Nha Trang): Quan tâm trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Tôi kỳ vọng đại hội sẽ chọn ra được những cán bộ có tâm, có tầm, đủ tư cách, phẩm chất, năng lực và uy tín. Đối với thế hệ trẻ, tôi mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm chăm lo, xây dựng Đoàn vững mạnh; đề cao vai trò tự học, tự rèn của thanh niên. Cùng với đó, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo cơ hội cho lớp trẻ kế thừa, phát huy khả năng, bản lĩnh của mình trong công cuộc xây dựng đất nước; tạo điều kiện hơn nữa để thanh niên tham gia góp ý, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng chủ trương, quyết sách của Đảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới.


Trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Đảng và Nhà nước cần tạo điều kiện, cơ hội hơn nữa để thanh niên khởi nghiệp thành công; tạo môi trường giúp thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Qua đó, phát huy vai trò chủ động của tổ chức đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế.


V.THÀNH (Ghi)

 
Anh Phạm Văn Thành - thành viên Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm Nha Trang: Huy động sức mạnh quần chúng - Tham gia bảo vệ trật tự an toàn xã hội

 

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn thực hiện tốt công tác huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đây là điều kiện quan trọng để đất nước có thể phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.


Là thành viên Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm Nha Trang, những năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các thành viên trong câu lạc bộ đã nỗ lực tham gia các cuộc vận động của công an các cấp. Chúng tôi đã góp phần cùng các đơn vị liên quan trong đấu tranh với các loại tội phạm; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân cảnh giác, đồng thời tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong không khí phấn khởi hướng về đại hội, tôi cùng các thành viên trong câu lạc bộ đặt trọn niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục có những chủ trương đúng đắn về công tác giữ gìn an ninh trật tự; huy động được sức mạnh của quần chúng trong việc tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.


Thành Long (Ghi)