11:01, 04/01/2021

Khánh Sơn: Tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

Sau thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đã đề ra...

Sau thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đã đề ra với phương châm “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm”, sớm đưa Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo.


Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh


Ngay những tháng đầu nhiệm kỳ mới, các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ nghị quyết (NQ) đại hội đề ra. Trong đó, xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch trong chương trình hành động toàn khóa. Ông Cao Văn Bường - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Trung cho biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt tinh thần NQ đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đảng bộ xã phấn đấu đến năm 2025, kết nạp mới 25 đảng viên trở lên. Trong đó, chú trọng phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số, tại các thôn, bảo đảm về số lượng và chất lượng. Đồng thời, địa phương quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

 

Nông dân Khánh Sơn thu hoạch sầu riêng.

Nông dân Khánh Sơn thu hoạch sầu riêng.

     
Đến nay, Huyện ủy Khánh Sơn đã xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới; chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành và chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; hoàn thiện chương trình hành động thực hiện NQ đại hội… HĐND, UBND huyện từng bước thể chế hóa thành các NQ, kế hoạch để triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện NQ và chương trình hành động thực hiện NQ đại hội.


Phấn đấu sớm đưa Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Khánh Sơn xác định, tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của Trung ương và của tỉnh để tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Nông nghiệp - dịch vụ, du lịch - tiểu thủ công nghiệp”; gắn phát triển KT-XH với bảo đảm sự ổn định về quốc phòng - an ninh; phấn đấu sớm đưa Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo.


Theo ông Cao Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Thành Sơn, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện và Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hàng năm, Đảng ủy xã sẽ ban hành các NQ chuyên đề về phát triển KT-XH trên địa bàn xã. Cụ thể, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Đảng ủy xã ra NQ chuyên đề thực hiện các chương trình KT-XH của tỉnh, huyện, Trung ương. Đồng thời, cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo trên địa bàn; phấn đấu 5 năm tới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30%.


Bên cạnh đó, mục tiêu, nhiệm vụ mà các cấp ủy đảng, chính quyền đều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo là tiếp tục tận dụng, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và sức cạnh tranh; tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống người dân và thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Ông Tro Ghiêng - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bình cho biết. “Để góp phần hoàn thành mục tiêu NQ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo phát triển KT-XH theo định hướng nông nghiệp sạch, thương mại, dịch vụ và du lịch, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Trong đó, xã phát huy tốt mọi nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân”.


Ông Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy cho biết, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, căn cứ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được NQ đại hội thông qua để cụ thể hóa thành các NQ chuyên đề, chương trình hành động sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.


ĐINH LUẬN