10:10, 07/10/2020

Khảo sát kết quả triển khai thực hiện các chính sách dân tộc

Ngày 7-10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Ban Dân tộc UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan nhằm khảo sát kết quả triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

 

Ngày 7-10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Ban Dân tộc UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan nhằm khảo sát kết quả triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.


Thời gian qua, Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nghị quyết của Trung ương và địa phương, trọng tâm là các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; Chương trình 135 của Ủy ban Dân tộc. Riêng chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi đã giải ngân hơn 417 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 - 2020. Các địa phương đã hỗ trợ cho hơn 3.000 hộ thực hiện các mô hình sản xuất với kinh phí hơn 30 tỷ đồng; lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình xây dựng nông thôn mới với kinh phí hơn 39 tỷ đồng. Đồng thời, tạo điều kiện cho hơn 1.800 hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi với kinh phí hơn 57 tỷ đồng. Tỉnh cũng triển khai xây dựng 34 tuyến đường vào khu sản xuất; duy tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng miền núi và DTTS với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng. Với nguồn lực hỗ trợ từ tỉnh và trung ương, đời sống của ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo trong ĐBDTTS tính đến đầu năm 2020 giảm còn 35,25%.


Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến hạn chế, khó khăn trong công tác triển khai chính sách dân tộc. Kết quả của cuộc khảo sát là cơ sở để HĐND, UBND tỉnh định hướng, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2025; phù hợp hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của các địa phương.


Mã Phương