04:10, 08/10/2020

Huyện đoàn Diên Khánh: Tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn, hội cơ sở

Ngày 7 và 8-10, Huyện đoàn Diên Khánh tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn, hội cơ sở năm 2020.

Ngày 7 và 8-10, Huyện đoàn Diên Khánh tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn, hội  cơ sở năm 2020.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng
Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 

Tham gia tập huấn, 60 cán bộ đoàn, hội của các xã, thị trấn, cơ sở đoàn trực thuộc Huyện đoàn được phổ biến các nội dung: Hệ thống chính trị ở Việt Nam; một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; các bài học lý luận chính trị...

V.T