Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Cần có chính sách phát triển cụ thể cho ngành Y tế

Thứ Tư, 28/10/2020, 23:37 [GMT+7]

Cần có chính sách phát triển cụ thể cho ngành Y tế

Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được thể hiện khoa học, bảo đảm vừa có tính kế thừa của các nhiệm kỳ đại hội trước, vừa bổ sung được những nội dung mới từ thực tiễn.


Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách về văn hóa, xã hội; các biện pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, chính sách tiền lương; hệ thống an sinh xã hội, xây dựng nền văn hóa, đạo đức con người Việt Nam; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ… Trong đó, dự thảo có nêu vấn đề nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, nội dung này vẫn còn chung chung, chưa có quyết sách phát triển cụ thể cho ngành Y tế. Trong khi đó, một số dịch bệnh xảy ra có thể gây khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu mà đại dịch Covid-19 là một minh chứng.


Vì thế, để ngành Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân cần phải có các chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ y tế bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu; có giải pháp nâng cao đời sống cho cán bộ y tế; nâng cao chất lượng trong đào tạo y khoa. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, tăng quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế; xóa bỏ việc khoán chi bảo hiểm y tế như hiện nay. Song song đó, phải phát triển đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, vật tư từ các tuyến y tế; đặc biệt cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến huyện, tỉnh nhằm giảm tải cho tuyến trên; phát triển y học dân tộc kết hợp với y học hiện đại trong thời kỳ mới…


Hữu Lộc
(Phường Phước Hòa, TP. Nha Trang)

.

các thông tin tiện ích