Các ban và các cơ quan của Đảng: Luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Thứ Tư, 30/09/2020, 22:30 [GMT+7]

Các ban và các cơ quan của Đảng: Luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Trong những ngày này, các ban và các cơ quan của Đảng tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2020), 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020), 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2020), 90 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2020), 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2020), 54 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5-1-1966 - 5-1-2020).


Cách đây 90 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất đã thông qua Điều lệ Đảng, trong đó quy định: “Trung ương và các cấp ủy đảng chiếu theo các việc mà lập ra các bộ như bộ tổ chức, bộ tuyên truyền, bộ công nhân vận động...”. Do tình hình và những điều kiện cụ thể của cách mạng, sau 17 năm hoạt động, các đảng đoàn, các cơ quan chuyên môn và các chi bộ đặc biệt mới lần lượt chính thức được thành lập theo Nghị quyết số 10 ngày 31-8-1947 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Nhưng thực tế các hoạt động về công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nội chính và văn phòng cấp ủy đã được định hình ngay từ giai đoạn đầu thành lập Đảng, gắn liền với sự ra đời của Đảng.

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống.

Các vị Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống.


Trong 90 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của tỉnh, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đóng góp vào thành quả chung của toàn ngành. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo Khánh Hòa hôm nay tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với các danh hiệu và phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã tặng cho ngành Tuyên giáo.


Trong quá trình hoạt động cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác tổ chức, coi đó là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị hoàn thiện từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng có lập trường quan điểm vững vàng, sâu sát cơ sở, có năng lực công tác, nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.


Từ khi được thành lập đến nay, với các tên gọi khác nhau, tuy công tác dân vận có phương thức, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Phát huy truyền thống 90 năm ngành Dân vận của Đảng, trong thời gian tới, công tác dân vận của tỉnh tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, với cách làm sáng tạo, hướng đến mục tiêu tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo và Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với triển khai tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Cùng với sự ra đời, phát triển và đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của các ngành: Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp đã cống hiến, trưởng thành và có những đóng góp to lớn vào thành tựu cách mạng của Đảng. Cùng với sự trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, các thế hệ cán bộ văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, tận tâm, tận tụy, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. Phát huy truyền thống, cán bộ, đảng viên, nhân viên văn phòng cấp ủy tiếp tục chủ động vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ngày càng nâng cao, đảm đương tốt vai trò là cơ quan đầu mối, trung tâm thông tin tổng hợp quan trọng phục vụ đắc lực sự lãnh đạo của cấp ủy.


Vào cuối năm 1948, Đảng đã thành lập cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng là Ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 8-1973, Tỉnh ủy quyết định thành lập cơ quan chuyên trách về công tác kiểm tra của Đảng là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Qua các nhiệm kỳ, ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh đã không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng để đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ mới. Những năm qua, ủy ban kiểm tra các cấp luôn “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”, đổi mới phong cách làm việc, phương pháp công tác, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Ðiều lệ Ðảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao.


Sau 54 năm kể từ khi thành lập, ngành Nội chính Đảng đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với những tên gọi khác nhau và được giao chức năng, nhiệm vụ khác nhau phù hợp với yêu cầu của cách mạng. Sau 7 năm tái lập (từ tháng 8-2013 đến nay), Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tham mưu cho Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đặc biệt, tham mưu giúp Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp dân, đối thoại với công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy đảm bảo đúng quy định. Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn phấn đấu, rèn luyện với phương châm “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo”, quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.


Phát huy truyền thống vẻ vang của từng ngành, thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trong thời gian tới, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc. Trước mắt, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy tập trung phối hợp chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; sau đại hội tham mưu quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.


Nam Du

 

.

các thông tin tiện ích