01:08, 21/08/2020

Xây dựng thị xã Ninh Hòa thành vùng kinh tế động lực phía bắc của tỉnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thị ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế do Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII đề ra.

. Ông Tống Trân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa


- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020?

 


- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thị ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế do Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII đề ra. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hàng năm 13,23%, chiếm tỷ trọng 72,18% trong cơ cấu kinh tế. Giá trị ngành dịch vụ - du lịch - thương mại tăng bình quân hàng năm 14,72%, chiếm tỷ trọng 12,36%. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 4,21%, chiếm tỷ trọng 15,46%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm đạt 33.792 tỷ đồng, bình quân tăng 24%/năm. Thu cân đối ngân sách tăng bình quân 21%/năm. Thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Ninh Thủy, dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 đạt  tổng vốn 2,58 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong 5 năm gần 14.167 tỷ đồng.

 

Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả 4 chương trình KT-XH trên địa bàn. Trong đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã huy động, lồng ghép tổng số vốn gần 404,9 tỷ đồng (giai đoạn 2016 - 2019), tạo tiền đề cho các địa phương xây dựng và phát triển toàn diện; diện mạo nông thôn khang trang, đời sống của nhân dân được cải thiện. Đến nay, thị xã có 10/20 xã đạt chuẩn NTM; dự kiến, đến cuối năm 2020 có 14/20 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 70%, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân chung của toàn thị xã 16,5 tiêu chí/xã. Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã dành nguồn vốn đầu tư từ ngân sách 22,3 tỷ đồng, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình thiết yếu… Thực hiện Chương trình phát triển đô thị, thị xã đã tập trung hoàn thiện từng bước các tiêu chí của đô thị loại IV. Trên địa bàn thị xã đã có 4 xã đạt các tiêu chí đô thị loại V; tỷ lệ đô thị hóa đến thời điểm cuối năm 2019 đạt 55,37%. Chương trình phát triển nguồn nhân lực được quan tâm, đạt kết quả tích cực.

 

Đô thị Ninh Hòa ngày càng khang trang. Ảnh: ĐÌNH LÂM

Đô thị Ninh Hòa ngày càng khang trang. Ảnh: Đình Lâm

 

Bên cạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, đến nay có 35/90 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 38,88%. Thị xã quan tâm phát triển văn hóa, thông tin và thể thao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác giảm nghèo đạt được mục tiêu, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 1,91% (cuối năm 2020 còn 1,35%). Giai đoạn 2016 - 2020, toàn thị xã đã thực hiện đào tạo nghề cho 2.461 lao động nông thôn; số lao động có việc làm tăng thêm bình quân hàng năm 2.264 người. Công tác quốc phòng, an ninh được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


- Cùng với lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, Đảng bộ thị xã đã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Xin ông cho biết những kết quả đạt được trong công tác này?


- Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động của các cấp ủy đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở từng bước đổi mới. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Công tác quản lý nhà nước từng bước được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả đạt được ngày càng cao.


Thị ủy và các cấp ủy cơ sở luôn quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phát huy tính chủ động, xác định những nội dung, công việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội để tập trung giải quyết, được nhân dân đồng thuận. Nhiều đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo Bác cũng như việc nhận diện các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Qua đó phát hiện, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến và nhân rộng cách làm hay, sáng tạo; đồng thời, chấn chỉnh sai sót và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1.041 đảng viên, tỷ lệ đảng viên kết nạp trong độ tuổi thanh niên đạt 57,59%.


- Để đưa Ninh Hòa phát triển nhanh và mạnh hơn, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thị xã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gì, thưa ông?

 

Một góc nam Vân Phong

Một góc nam Vân Phong. Ảnh: Đình Lâm


- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước; tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - du lịch, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; quan tâm xây dựng ngành nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và chương trình về phát triển KT-XH, sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III; phát triển bền vững giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Đảng bộ xác định tiếp tục thực hiện phát triển thị xã thành vùng kinh tế động lực phía bắc của tỉnh. Trong đó, khu vực phía nam Khu Kinh tế Vân Phong tập trung hoàn thành các dự án động lực đang triển khai xây dựng, thu hút đầu tư các ngành nghề phù hợp với định hướng quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, sớm giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện hoàn thành các dự án hạ tầng thiết yếu theo quy hoạch được phê duyệt. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển tổng hợp kinh tế biển nhằm phát huy các lợi thế, tiềm năng phát triển của thị xã và bảo vệ chủ quyền biển đảo, tập trung cho công nghiệp, vận tải, dịch vụ cảng biển, du lịch biển đảo, nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản và sản xuất muối...


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện) Một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2025:


. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 13%/năm, dịch vụ - du lịch tăng bình quân 15%/năm, nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 3%/năm; thu ngân sách trong cân đối tăng bình quân 20%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 đạt hơn 40.000 tỷ đồng.


. Đạt tỷ lệ 55% trường học đạt chuẩn quốc gia; đạt 25 giường bệnh, 8 bác sĩ, 20 điều dưỡng viên/10.000 dân; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 50% trở lên so với tổng số hộ nghèo đầu nhiệm kỳ; số lao động có việc làm tăng thêm bình quân hàng năm 2.200 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; tỷ lệ dân số đô thị đạt hơn 65%; 20/20 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thị xã Ninh Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; phấn đấu có 7 xã đủ điều kiện thành lập đơn vị hành chính phường.


. Hàng năm có từ 85% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ thị xã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phát triển 200 đảng viên mới trở lên...