12:07, 23/07/2020

Đẩy nhanh tốc độ phát triển, cải thiện dân sinh

Ông Mấu Thái Cư - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Sơn trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa

. Ông Mấu Thái Cư - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Sơn trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa


- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của Đảng bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương nhiệm kỳ 2015 - 2020?


- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV đạt kết quả tích cực. Tình hình KT-XH trên địa bàn huyện có bước phát triển đáng kể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “nông nghiệp - dịch vụ, du lịch - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”; một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,56%; thu ngân sách tăng bình quân 19%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra (11 - 15%/năm)… Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp đã phát huy được thế mạnh với việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương, cải thiện rõ nét đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 8,47%. Huyện đã thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi diện tích cây trồng hàng năm và cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, đưa Khánh Sơn trở thành vùng chuyên canh cây ăn trái lớn của tỉnh và khu vực.

 


5 năm qua, huyện Khánh Sơn đã thực hiện các chương trình phát triển KT-XH trọng điểm của tỉnh đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2015 - 2019 đã dành hơn 94 tỷ đồng tập trung đầu tư hỗ trợ sản xuất, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng một số công trình phục vụ sản xuất và vận chuyển nông sản của người dân. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh và huyện đã đầu tư hỗ trợ cho nhân dân phát triển sản xuất với tổng kinh phí hơn 68 tỷ đồng; đầu tư xây dựng các công trình phục vụ dân sinh gần 56 tỷ đồng; bình quân toàn huyện đến cuối năm 2020 đạt 11,4 tiêu chí/xã…


Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện đầy đủ và kịp thời, nhất là chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ khó khăn. Số hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân hàng năm 367 hộ, tỷ lệ giảm bình quân hàng năm 6,64% (vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra); phấn đấu đến cuối năm 2020, số hộ nghèo còn 1.713 hộ, chiếm 24,09%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh.


- Bên cạnh quan tâm phát triển KT-XH, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện còn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xin ông cho biết những kết quả cụ thể?


- Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tổ chức cơ sở đảng và các tầng lớp nhân dân, tạo niềm tin và sự chuyển biến tích cực trong Đảng và toàn xã hội; lề lối, tác phong công tác và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp từng bước được nâng lên.


Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được tăng cường. Công tác dân vận ngày càng được quan tâm, đổi mới về nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng. Vai trò quản lý nhà nước, quản lý xã hội của chính quyền các cấp được tăng cường; tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp được củng cố kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 328 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 109,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 1.314 đảng viên thuộc 43 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; trong đó có 665 đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 50,4%.


- Để đẩy mạnh phát triển KT-XH của huyện trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ đề ra chủ trương, giải pháp chủ yếu nào, thưa ông?


- Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh hiện có, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh để tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “nông nghiệp - dịch vụ, du lịch - tiểu thủ công nghiệp”, gắn phát triển KT-XH với bảo đảm sự ổn định về quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phấn đấu sớm đưa Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo.


Trong đó, huyện định hướng tập trung phát triển nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuẩn VietGAP; từng bước hình thành chuỗi liên kết nông sản từ sản xuất đến tiêu thụ đem lại giá trị kinh tế cao; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình KT-XH trọng điểm của tỉnh và các đề án phát triển KT-XH của huyện giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, kết hợp với nguồn lực của địa phương tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế của huyện; kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: Tỉnh lộ 9 từ đỉnh đèo đi xã Thành Sơn, hồ chứa nước xã Sơn Trung, hồ chứa nước xã Ba Cụm Nam; tiếp tục kiến nghị tỉnh thi công tuyến đường Ba Cụm Nam đi Phước Thành (tirnh Ninh Thuận), tuyến đường đi tỉnh Lâm Đồng, góp phần khắc phục sự độc đạo của tuyến Tỉnh lộ 9.


Thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, hướng đến đưa người lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; ưu tiên đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo và người dân tộc thiểu số; từng bước xã hội hóa trong công tác giảm nghèo, phấn đấu không để hộ nghèo bị bỏ lại phía sau.


Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang là huyện anh hùng trong hai cuộc kháng chiến và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Khánh Sơn với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, tranh thủ các nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)

 

 


 

Các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2025:


- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 10%; giá trị dịch vụ - du lịch tăng bình quân hàng năm 10%; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8%; có 1 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 4 xã đạt 15 tiêu chí trở lên và 2 xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên; có thêm 3 trường học đạt chuẩn quốc gia; đạt tỷ lệ 38 giường bệnh/10.000 dân; đạt 8 bác sĩ/10.000 dân; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 95%; giữ vững 8/8 xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh.


- Phấn đấu hàng năm có hơn 60% số tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và từ 15% đến 20% tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phát triển đảng viên mới bình quân hàng năm đạt từ 70 đảng viên trở lên, trong đó 70% trở lên trong độ tuổi thanh niên.