08:12, 05/12/2019

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 18

Ngày 5-12, Tỉnh ủy khai mạc hội nghị lần thứ 18. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

. Đánh giá công tác xây dựng Đảng và tình hình kinh tế - xã hội năm 2019


. Thông qua báo cáo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2020


. Thực hiện quy trình công tác nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu khai mạc.
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu khai mạc.


Ngày 5-12, Tỉnh ủy khai mạc hội nghị lần thứ 18. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, Tỉnh ủy tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, thảo luận nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Theo đó, năm 2019, GRDP ước tăng 6,8%, GRDP bình quân đầu người ước đạt 66,83 triệu đồng/người; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 18.470 tỷ đồng, bằng 110% dự toán, bằng 84,4% cùng kỳ; doanh thu du lịch ước được 27.100 tỷ đồng, tăng 24,2%;... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Tỉnh ủy đã cho ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Tỉnh ủy thông qua báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2020 - 2022.


Tỉnh ủy thảo luận, thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; thông qua chương trình công tác năm 2020 của Tỉnh ủy. Về công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy đánh giá công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp, chú trọng bám sát thực tiễn, đúng định hướng của Trung ương. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Đến nay, đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính 2 xã Diên Bình, Diên Lộc (huyện Diên Khánh); giảm 20 đơn vị đầu mối cấp phòng trực thuộc ban, ngành, sở, đơn vị cấp tỉnh; giảm 31 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản 273 trường hợp… Hiện nay, Tỉnh ủy đang tập trung tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh chú trọng triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh…

 

Các vị Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu thực hiện quy trình công tác nhân sự.
Các vị Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu thực hiện quy trình công tác nhân sự.


Tỉnh ủy thông qua báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Tỉnh ủy. Theo đó, năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức 3 đoàn kiểm tra và 3 đoàn giám sát, hoàn thành 100% chương trình đề ra; đã tiến hành kiểm tra đối với 34 tổ chức đảng, giám sát 35 tổ chức đảng và 3 đảng viên. Về kiểm tra: Kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII, trọng tâm là kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ; kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Về giám sát: Giám sát việc khắc phục những tồn tại khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018; giám sát việc thực hiện Kết luận số 58 ngày 29-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” trên một số lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý và sử dụng ngân sách, mua sắm sử dụng tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng trong năm 2017; giám sát việc lãnh đạo và thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Ông Lê Xuân Thân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Ông Lê Xuân Thân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.


Tỉnh ủy cũng thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Tỉnh ủy với 2 nội dung kiểm tra và 2 nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại với dân; Giám sát việc thực hiện khắc phục những nội dung trong Thông báo kết luận số 680- TB/UBKTTW, ngày 30-8-2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề nổi cộm phục vụ đại hội đảng các cấp; kiểm tra việc thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh.


Tại hội nghị, Tỉnh ủy thực hiện quy trình công tác nhân sự để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


N.D