11:11, 16/11/2022

Khánh Vĩnh: Sẽ giám sát công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Khánh Vĩnh vừa có quyết định thành lập đoàn giám sát công tác quản lý đất đai, việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Khánh Vĩnh vừa có quyết định thành lập đoàn giám sát công tác quản lý đất đai, việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện.


Đoàn sẽ giám sát trực tiếp tại UBND xã Giang Ly và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, giám sát qua báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; phạm vi giám sát trong 2 năm 2021 và 2022. Qua giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trong thời gian qua; từ đó đề ra các giải pháp để phát huy kết quả tích cực và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện.


HẠ PHONG