11:07, 25/07/2022

Đề nghị tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo hướng dẫn của Sở TN-MT tại Công văn số 649 ngày 25-2.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo hướng dẫn của Sở TN-MT tại Công văn số 649 ngày 25-2.


Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn khai thác khác với thời gian trong phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được Bộ TN-MT phê duyệt thì tổ chức, cá nhân điều chỉnh nội dung và tính toán số tiền ký quỹ theo thời gian trong giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp, gửi về Bộ TN-MT để xem xét, điều chỉnh.


CHÍ TRUNG