11:06, 01/06/2022

Nha Trang: Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với đất phân lô

UBND TP. Nha Trang vừa có thông báo về việc quản lý cấp phép xây dựng tại các khu vực tự phân lô, tách thửa trên địa bàn TP. Nha Trang. 

UBND TP. Nha Trang vừa có thông báo về việc quản lý cấp phép xây dựng tại các khu vực tự phân lô, tách thửa trên địa bàn TP. Nha Trang. Theo đó, UBND thành phố sẽ thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại Khoản 33, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17-6-2020 đối với các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 8-7-2019. Việc quản lý xây dựng, khoảng lùi phù hợp Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.


Cụ thể, quản lý lộ giới đường giao thông theo hiện trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã cấp. Quản lý chỉ giới xây dựng (khoảng lùi xây dựng) thực hiện kế thừa các quy định tại văn bản số 743 ngày 14-3-2008 của Sở Xây dựng về việc cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn trên địa bàn các xã thuộc TP. Nha Trang và văn bản số 1042 ngày 27-5-2008 của UBND TP. Nha Trang về việc hướng dẫn một số nội dung về cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại các xã ngoại thành Nha Trang. Ví dụ, đối với các trục đường đã xác định lộ giới lớn hơn hoặc bằng 13m, quản lý chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ; đối với các trục đường đã xác định lộ giới dưới 13m, quản lý chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ lớn hơn 3m; đối với các trục đường chưa xác định lộ giới, quản lý chỉ giới xây dựng các lộ giới đường hiện trạng lớn hơn hoặc bằng 3m, nhưng phải đảm bảo khoảng cách công trình tối thiểu lớn hơn 7m.


UBND TP. Nha Trang không cấp giấy phép xây dựng đối với các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau ngày 8-7-2019 nhưng chưa được UBND thành phố phê duyệt phương án tách thửa và bố trí đường giao thông (trừ các thửa đất đã tách thửa do thừa kế, tặng cho trong nội bộ gia đình). Các khu vực tự phân lô, bán nền và các trường hợp san ủi trái phép cũng không được xem xét cấp giấy phép xây dựng.


V.K