Phê duyệt chiến lược ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ Hai, 06/12/2021, 22:14 [GMT+7]

Phê duyệt chiến lược ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt chiến lược ngành Khí tượng thủy văn (KTTV) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Theo đó, mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là phát triển ngành KTTV Việt Nam đạt trình độ khoa học công nghệ tiên tiến của khu vực châu Á, đủ năng lực cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đầy đủ, tin cậy, kịp thời đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia; hình thành và phát triển được thị trường dịch vụ, công nghệ KTTV phục vụ đa mục tiêu, đa lĩnh vực. Đến năm 2045, phát triển ngành KTTV của Việt Nam có trình độ, năng lực tương đương các nước phát triển trên thế giới.


Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của chiến lược là: hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, tăng cường quản lý nhà nước về KTTV; hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin, nâng cao năng lực công nghệ dự báo, cảnh báo KTTV; đẩy mạnh xã hội hóa, thương mại hóa, xây dựng và hình thành thị trường dịch vụ, công nghệ KTTV; phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế KTTV, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và địa phương tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên của chiến lược.


THỊNH TÂM  

 

.

các thông tin tiện ích