10:09, 12/09/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1732 về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa ban hành Quyết định số 1732 về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).


Theo đó, kế hoạch yêu cầu thành lập 8 nhóm để giúp Bộ trưởng Bộ TN-MT tổ chức thực hiện trong suốt quá trình xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với các nội dung như: Chỉ đạo, điều hành chung việc xây dựng dự án luật; tổng hợp chung, dự thảo đề cương; tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá những chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai với các luật khác có liên quan, đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất…


Kế hoạch đặt ra lộ trình tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ TN-MT; tổng hợp tiếp thu, giải trình... hoàn thiện hồ sơ dự án luật để trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5-2022).


THÁI THỊNH