11:07, 24/07/2020

Quản lý, giám sát rác thải sinh hoạt trên các lưu vực sông

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc quản lý, giám sát rác thải sinh hoạt trên các lưu vực sông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc quản lý, giám sát rác thải sinh hoạt trên các lưu vực sông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, phạm vi quản lý triển khai các giải pháp quản lý, giám sát rác thải sinh hoạt trên các lưu vực sông, cửa sông, biển và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Lưu ý công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư và kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch xử lý rác thải, kiểm tra xử lý rác thải trên các lưu vực sông, cửa sông, biển và các điểm du lịch, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25-8.


V.L