10:10, 03/10/2022

Khánh Sơn: Tập huấn công tác chuyển đổi số cho 130 đại biểu

UBND huyện Khánh Sơn vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số cho 130 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện; lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn; công chức văn hóa - xã hội, tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện.

UBND huyện Khánh Sơn vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số cho 130 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện; lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn; công chức văn hóa - xã hội, tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện.


Hội nghị đã nghe báo cáo viên của Sở Thông tin - Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh truyền đạt những kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước; các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số; định hướng, xác định lộ trình, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện...


Đinh Luận