10:10, 03/10/2022

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc sở thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục dân tộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa hướng dẫn các phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc sở thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với GD dân tộc.


Theo đó, sở yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới GD và phát triển GD vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; ưu tiên nguồn lực để đầu tư và phát triển GD dân tộc; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GD; thực hiện tốt chính sách đối với người dạy, người học, cơ sở GD. Bên cạnh đó, tập trung triển khai hiệu quả Chương trình GD phổ thông 2018 phù hợp với vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt ở 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh; tăng cường các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng GD, nhất là ở các trường phổ thông dân tộc nội trú. Đồng thời, tiếp tục tổ chức tốt việc dạy học tiếng DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; triển khai giai đoạn 2 Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ...


T.V