Lập kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai

Thứ Sáu, 09/04/2021, 22:46 [GMT+7]

Lập kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai lập kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 của cơ quan, đơn vị và địa phương mình.


Trong đó, các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn đóng góp bắt buộc 1 năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có, tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng 1 ngày lương/người/năm; ngoại trừ một số đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp như: Thương binh, bệnh binh, thân nhân của liệt sĩ, sinh viên, học sinh, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo…


Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm phối hợp trong việc hỗ trợ thu quỹ, lập kế hoạch thu quỹ và cung cấp thông tin tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh cho cơ quan quản lý quỹ. Các cơ quan, tổ chức, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh gửi kế hoạch thu quỹ về Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kế hoạch thu quỹ của các cơ quan, đơn vị, dự thảo kế hoạch thu quỹ của tỉnh năm 2021, trình UBND tỉnh phê duyệt.


C.Đ

.

các thông tin tiện ích