Hoàn thành việc chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trước ngày 31-7

Thứ Hai, 01/06/2020, 21:58 [GMT+7]

Hoàn thành việc chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trước ngày 31-7

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định 15 ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, kế hoạch đã cụ thể hóa các nội dung, chính sách, phương thức tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19. Quá trình chi hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; việc triển khai phải đồng bộ, thống nhất toàn hệ thống, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và đơn vị có liên quan; có phương thức hỗ trợ phù hợp, kịp thời, thuận lợi cho đối tượng hưởng chính sách. 


UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương, cơ quan bảo hiểm xã hội trong quá trình triển khai thực hiện; định kỳ hàng tuần và hàng tháng tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. UBND cấp huyện chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức hưởng, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn…


Dự kiến trước ngày 31-7, hoàn thành việc chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


V.Giang

.

các thông tin tiện ích