09:06, 04/06/2013

Bảng giờ tàu chiều Nha Trang - Sài Gòn (từ 1-6 đến 31-12-2013)

Bảng giờ tàu chiều Nha Trang - Sài Gòn

 
I. Bảng giờ tàu Thống Nhất chiều Nha Trang - Sài Gòn:
 
MÁC TÀU KM SE1 SE3 SE5 SE7 TN1 SE21
Hành Trình 33h 04' 29h 30' 33h 37' 32h 56' 37h 50' 22h 28'
Nha Trang 1315 20:19 21:38 11:13 7:34 17:38 19:42
20:26 21:43 11:18 7:41 17:50 19:49
Tháp Chàm 1408 21:57   12:58 9:12 19:51 21:18
22:00   13:01 9:15 19:54 21:21
Sông Mao 1484         21:12  
        21:15  
Bình Thuận  1551 0:14   15:14 11:36 22:57 0:36
0:17   15:17 11:39 23:16 0:39
Long Khánh 1649       13:29 1:23 3:21
      13:32 1:26 3:24
Biên Hòa  1697 3:02   17:54 14:28 2:22 4:24
3:05   17:57 14:31 2:25 4:27
Sài Gòn 1726 3:45 4:30 18:37 15:11 3:05 5:08
           

 

 
I. Bảng giờ tàu khách địa phương chiều Nha Trang - Sài Gòn:
               
MÁC TÀU KM SQN1 SNT1 SPT1 PT3 SN3 N11
Hành Trình 13h 04' 9h 17' 4h 04' 6h 40' 10h 32' 2h 43'
Nha Trang 229 22:20         16:23
22:27 19:00     20:50  
Tháp Chàm 322 23:59 20:52     22:27  
0:02 20:55     22:30  
Phan Thiết 455            
    13:10 22:50    
Bình Thuận  465 2:38   13:27 23:07    
2:41   13:30 23:38    
Gia Huynh  528       0:49    
      1:00    
Biên Hòa  611 5:17   16:30 4:46 5:39  
5:20   16:33 4:49 5:42  
Sài Gòn 640 5:59 4:17 17:14 5:30 7:22