11:03, 30/03/2013

Bảng giờ tàu khách tăng cường: Chiều TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang

Bảng giờ tàu khách tăng cường: Chiều TP. Hồ Chí Minh đi Nha Trang

 

MÁC TÀU KM SN4 SN6 SN8 SN10 SN12 SN14
Hành Trình 10h 00' 10h 02' 11h 29' 11h 15' 11h 08' 11h 10'
Sài Gòn Đến            
Đi 17:30 20:20 20:50 21:25 21:55 22:20
Biên Hòa  29   21:07 21:37 22:12    
  21:10 21:40 22:15    
Gia Huynh 112            
           
Bình Thuận  175            
           
Phan Thiết 187            
           
Tháp Chàm 318   4:42 6:15 6:53   7:42
  4:45 6:18 6:56   7:45
Ngã Ba 362            
           
Nha Trang 411 3:30 6:22 8:19 8:40 9:03 9:30