10:12, 20/12/2022

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN Gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Suối Tân năm 2023.
 

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
Gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Suối Tân năm 2023.
 
UBND xã Suối Tân tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Suối Tân năm 2023
 
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
- Địa điểm cung cấp dịch vụ: xã Suối Tân - huyện Cam Lâm
- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Hồ sơ yêu cầu được phát hành từ 8 giờ ngày 16/12/2022 đến 15 giờ ngày 27/12/2022.
- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Tổ đấu thầu UBND xã Suối Tân địa chỉ: xã Suối Tân - huyện Cam Lâm (Liên hệ bà: Trần Thị Thanh Hiền - Bộ phận TCKT - UBND xã số điện thoại 0258.3744262)
- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ ngày 27/12/2022.
- Thời điểm mở thầu: hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mở công khai vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 27/12/2022 tại Văn phòng UBND xã Suối Tân.
 
Chỉ dẫn yêu cầu đối với nhà thầu như bản Hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn theo thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin UBND xã Suối Tân - địa chỉ: xã Suối Tân - huyện Cam Lâm (Liên hệ bà: Trần Thị Thanh Hiền - Bộ phận TCKT - UBND xã số điện thoại 0258.3744262) 
 
Vậy kính mời nhà thầu đến đăng ký chào hàng cạnh tranh rút gọn (có mẫu kèm theo hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn).