09:10, 02/10/2022

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Sửa chữa, thay thế đèn âm trần cho khu vực cách ly ga đến Cảng HKQT Cam Ranh".

Sửa chữa, thay thế đèn âm trần cho khu vực cách ly ga đến Cảng HKQT Cam Ranh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Sửa chữa, thay thế đèn âm trần cho khu vực cách ly ga đến Cảng HKQT Cam Ranh".

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Sửa chữa, thay thế đèn âm trần cho khu vực cách ly ga đến Cảng HKQT Cam Ranh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa, thay thế đèn âm trần cho khu vực cách ly ga đến Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Chi tiết theo link đính kèm:
https://vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moichao-gia-v-v-sua-chua-thay-the-den-am-tran-cho-khu-vuc-cach-ly-ga-den-canghkqt-cam-ranh


2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian thông báo chào giá: Lúc 08 giờ 00, ngày 03 tháng 10 năm 2022 đến 8 giờ 00, ngày 06 tháng 10 năm 2022


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 08 giờ 00, ngày 06 tháng 10 năm 2022


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


* Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


* Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


- Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng. - Tel: 0985.855.893.


- Người liên hệ: Ông Phan Song Hòa


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ và phù hợp với ngành nghề kinh doanh.


- Có số năm hoạt động kinh doanh tối thiểu: 04 năm.


- Cung cấp báo cáo tài chính năm 2021.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam..