10:12, 25/12/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện bán tài sản là vật tư thu hồi đối với hạng mục tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt cột điện trung áp 471-EBT/482-E27/125 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - dự án đường Vành đai 2 (nhánh Nam) thành phố. Nha Trang.

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện bán tài sản là vật tư thu hồi đối với hạng mục tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt cột điện trung áp 471-EBT/482-E27/125 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - dự án đường Vành đai 2 (nhánh Nam) TP. Nha Trang. Gồm: Dây nhôm lõi thép có lớp mỡ chống nhiễm mặn (AC-120/90), dây nhôm lõi thép có lớp mỡ chống nhiễm mặn (AC-50/8), cáp ngầm lắp đặt và ống vặn xoắn bảo vệ cáp (A/XLPE/ DATA/PVC-24KV-1x300), cột thép VN-20-2 (kể cả biển cấm và STT cột).


- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 51.356.266 đồng (Năm mươi mốt triệu ba trăm năm mươi sáu ngàn hai trăm sáu mươi đồng).


- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:


Theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội và Điều 17 của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.


- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đăng Thông báo trên Báo Khánh Hòa.


- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 13A Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 0258.3524854; 0258.3524004; di động: 0988780608 (trong giờ làm việc).