11:10, 16/10/2022

Bố cáo thành lập Văn phòng đại diện CSV OFFSHORE & MARINE PTE.LTD. tại Việt Nam

BỐ CÁO THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CSV OFFSHORE & MARINE PTE.LTD. TẠI VIỆT NAM


- Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện CSV OFFSHORE & MARINE PTE.LTD. Tại Việt Nam


- Số: 56-00013-01 cấp ngày 11 tháng 10 năm 2022 do Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa cấp.

 

BỐ CÁO THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CSV OFFSHORE & MARINE PTE.LTD. TẠI VIỆT NAM


- Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện CSV OFFSHORE & MARINE PTE.LTD. tại Việt Nam


- Số: 56-00013-01 cấp ngày 11 tháng 10 năm 2022 do Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa cấp.


- Địa chỉ: Tầng 5, 50Bis Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


- Ngày bắt đầu hoạt động: 01/11/2022.