08:08, 02/08/2022

Quỹ Phát triển cộng đồng tỉnh Khánh Hòa công bố nội dung đăng ký thành lập mới

Tên Quỹ viết bằng tiếng Việt: QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TỈNH KHÁNH HÒA
 

QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TỈNH KHÁNH HÒA
CÔNG BỐ NỘI DUNG ÐǍNG KÝ THÀNH LẬP MỚI
 
1. Tên Quỹ:
 
Tên Quỹ viết bằng tiếng Việt: QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TỈNH KHÁNH HÒA
 
Tên Quỹ viết bằng tiếng nước ngoài: COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION 
 
Tên Quỹ viết tắt: CDF
 
2. Ðịa chỉ trụ sở chính của Quỹ: 
 
- Địa chỉ trụ sở chính: 159 Phong Châu, phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
- Điện thoại: 0914 732 227.
 
- Email: quyptcongdong@gmail.com
 
3. Tôn chỉ, mục đích của Quỹ:
 
Quỹ phát triển cộng đồng (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ giúp đỡ các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa triển khai ý tưởng, kế hoạch kinh doanh, dự án khởi nghiệp. Hỗ trợ và giúp các đối tượng nghèo, người thu nhập thấp làm kinh tế, nâng cao tri thức, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
4. Phạm vi hoạt động của Quỹ: Các huyện, Thị xã, Thành phố trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 
5. Lĩnh vực hoạt động chính của Quỹ: 
 
a. Sử dụng tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.
 
b. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.
 
c. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ.
 
6. Thông tin tài khoản Ngân hàng:
 
- Số tài khoản: 1964007900 tại Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Nha Trang
 
- Tên tài khoản: Quỹ Phát triển cộng đồng.
 
- Địa chỉ Ngân hàng: 26 Thái Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 
7. Số Quyết định, ngày cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ: 
 
Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 12/07/2022 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ.
 
8. Số tài sản đóng góp thành lập Quỹ của các sáng lập viên: