10:10, 07/10/2021

Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Văn phòng Công chứng Đào Thị Thanh Trang được thành lập theo Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 31-12-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng và đã được Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng số 16/TP-ĐKHĐ ngày 04-3-2021.

BỐ CÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG


Văn phòng Công chứng Đào Thị Thanh Trang được thành lập theo Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 31-12-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng và đã được Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng số 16/TP-ĐKHĐ ngày 04-3-2021.


Địa chỉ trụ sở: Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng Công chứng Đào Thị Thanh Trang gồm có:


1. Bà Đào Thị Thanh Trang, Trưởng Văn phòng là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 2462/QĐ-BTP ngày 22-11-2016 của Bộ Tư pháp;


2. Ông Trương Ngọc Tuấn, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 2680/QĐ-BTP ngày 11-11-2013 của Bộ Tư pháp.