11:03, 13/03/2020

Quyết định về việc giải thể bắt buộc các Hợp tác xã Nông nghiệp

Căn cứ Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới, khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020";

Căn cứ Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020”;
 
Thực hiện Kế hoạch số 4038/KH-UBND ngày 28/11/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc giải thể bắt buộc các Hợp tác xã ngừng hoạt động nhiều năm theo Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 
 
- Tên các Hợp tác xã bị giải thể bắt buộc theo Quyết định của UBND thị xã Ninh Hòa gồm:
 
1. HTX Nông nghiệp Tân Hưng – xã Ninh Hưng; Hợp tác xã bị giải thể bắt buộc theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc giải thể bắt buộc Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hưng;
 
2. HTX Nông nghiệp Ninh Bình – xã Ninh Bình; Hợp tác xã bị giải thể bắt buộc theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc giải thể bắt buộc Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh Bình;
 
3. HTX Nông nghiệp Ninh Phú – xã Ninh Phú; Hợp tác xã bị giải thể bắt buộc theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc giải thể bắt buộc Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh Phú;
 
4. HTX Nông nghiệp Ninh Thượng 1 – xã Ninh Thượng; Hợp tác xã bị giải thể bắt buộc theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc giải thể bắt buộc Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh Thượng 1;
 
5. HTX Nông nghiệp Ninh Thượng 2 – xã Ninh Thượng; Hợp tác xã bị giải thể bắt buộc theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc giải thể bắt buộc Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh Thượng 2;
 
6. HTX Nông nghiệp Ninh Trung 1 – xã Ninh Trung; Hợp tác xã bị giải thể bắt buộc theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc giải thể bắt buộc Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh Trung 1;
 
7. HTX Nông nghiệp Ninh Trung 2 – xã Ninh Trung; Hợp tác xã bị giải thể bắt buộc theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc giải thể bắt buộc Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh Trung 2;
 
- Lý do giải thể các Hợp tác xã nêu trên: ngừng hoạt động liên tục trên 12 tháng.