02:02, 06/02/2020

Giải thể Chi nhánh số 03 tại huyện Khánh Vĩnh

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;


Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;


Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa thông báo như sau:


1. Giải thể Chi nhánh số 03 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

THÔNG BÁO


V/v giải thể Chi nhánh số 03 tại huyện Khánh Vĩnh


Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;


Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;


Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa thông báo như sau:


1. Giải thể Chi nhánh số 03 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.


2. Trụ sở Chi nhánh số 03 đặt tại số 71 đường 2 tháng 8, thị trấn Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.


3. Điện thoại: 0258.3868333.


4. Ngày ra Quyết định giải thể: 15/01/2020.


5. Ngày chấm dứt hoạt động: 15/01/2020.


Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo.