22:07, 12/11/2023

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
Thông báo mời chào giá sửa chữa hệ thống băng chuyền

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Sửa chữa hệ thống băng chuyền

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa hệ thống băng chuyền”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Chi tiết theo link:

https://vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-he-thong-bang-chuyen

2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: đến trước 15 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2023

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, ngoài bìa thư chào giá ghi rõ: Hồ sơ chào giá hạng mục “Sửa chữa hệ thống băng chuyền”.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

* Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

* Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Email: vanthu.cxr@acv.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Phòng Kỹ thuật hạ tầng.

- Tel: 0905398023

- Người liên hệ: Ông Lê Ngọc Chinh - Phòng Kỹ thuật hạ tầng.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp: Chi tiết theo link:

https://vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-he-thong-bang-chuyen