18:39, 30/10/2023

Thông báo mời chào giá

Thông báo mời chào giá

V/v: Sửa chữa, thay thế 02 băng chuyền thẳng vận chuyển hàng hóa cho 02 máy soi kho hàng hóa - Cảng HKQT Cam Ranh

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa, thay thế 02 băng chuyền thẳng vận chuyển hàng hóa cho 02 máy soi kho hàng hóa - Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Chi tiết theo link:

https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-thay-the-02-bang-chuyen-thang-van-chuyen-hang-hoa-cho-02-may-soi-kho-hang-hoa-cang-hkqt-cam-ranh 

2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: đến trước 15h00 ngày 03 tháng 11 năm 2023

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, ngoài bìa thư chào giá ghi rõ: Hồ sơ chào giá hạng mục “Sửa chữa, thay thế 02 băng chuyền thẳng vận chuyển hàng hóa cho 02 máy soi kho hàng hóa  - Cảng HKQT Cam Ranh”.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

• Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

• Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Email: vanthu.cxr@acv.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Phòng Kỹ thuật hạ tầng.

- Tel: 0905398023

- Người liên hệ: Ông Lê Ngọc Chinh - Phòng Kỹ thuật hạ tầng.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp: Chi tiết theo link:

https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-thay-the-02-bang-chuyen-thang-van-chuyen-hang-hoa-cho-02-may-soi-kho-hang-hoa-cang-hkqt-cam-ranh