22:06, 12/11/2023

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
Thông báo mời chào giá

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Sửa chữa thay thế 43 camera nhà ga T1 và hệ thống giám sát camera nhà ga T2 tại phòng AOC nhà ga T1 - Cảng HKQT Cam Ranh

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa thay thế 43 camera nhà ga T1 và hệ thống giám sát camera nhà ga T2 tại phòng AOC nhà ga T1 - Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: theo địa chỉ dưới đây

https://vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-thay-the-43-camera-nha-ga-t1-va-he-thong-giam-sat-camera-nha-ga-t2-tai-phong-aoc-nha-ga-t1-cang-hkqt-cam-ranh

2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Lúc 9 giờ, ngày 13 tháng 11 năm 2023

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 9 giờ, ngày 16 tháng 11 năm 2023

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

* Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

* Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

* Email: vanthu@acv.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Nhớ. 

Tel: 0903553001

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng tương tự đã hoàn thành về việc cung thiết bị tin học với tổng giá trị  ≥ 500 triệu đồng.

- Có giấy phép đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Có hoạt động kinh doanh tối thiểu 5 năm trở lên.

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.