16:33, 20/11/2023

Quỹ Phát triển cộng đồng tỉnh Khánh Hòa thông báo

QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TỈNH KHÁNH HÒA

THÔNG BÁO

“CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ”

1. Tên chương trình, dự án tài chính vi mô:
    
Tên viết bằng tiếng Việt: Chương trình, dự án tài chính vi mô Phát triển cộng đồng.

Tên bằng tiếng nước ngoài: CDF Microfinance Program

Tên viết tắt: CDF MFP

2. Hồ sơ pháp lý: 

Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô số 966/CNĐK-KHH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 29/09/2023.

3. Ðịa chỉ trụ sở chương trình, dự án tài chính vi mô: 

- Địa chỉ: Số nhà 159 Phong Châu, phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0914 732 227.

- Email: quyptcongdong@gmail.com

4. Vốn thực hiện tài chính vi mô:

a) Số tiền: 3.000.000.000 (Bằng chữ: Ba tỷ đồng)

b) Nguồn gốc: vốn thành lập Quỹ Phát triển cộng đồng tỉnh Khánh Hòa

5. Địa bàn hoạt động của chương trình: Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

6. Thời gian hoạt động của chương trình dự án, tài chính vi mô: 20 năm.

7. Nội dung hoạt động của chương trình dự án, tài chính vi mô: 

a) Các hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô:

- Hoạt động huy động vốn của chương trình, dự án tài chính vi mô Phát triển cộng đồng được thực hiện dưới các hình thức sau đây:

+ Tiếp nhận vốn tài trợ, viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại của chính phủ, tổ chức cá nhân, trong nước và ngoài nước.

+ Nhận tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi tiết kiệm tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô. Tổng mức tiền gửi tiết kiệm tự nguyện không vượt quá 30% tổng vốn được cấp của chương trình, dự án tài chính vi mô.

+ Vay tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động cho vay của chương trình, dự án tài chính vi mô.

+ Cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô theo nguyên tắc:

(i) Tự chủ trong hoạt động cho vay và chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình.

(ii) Theo thỏa thuận giữa chương trình, dự án tài chính vi mô và khách hàng tài chính vi mô, đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật. Nội dung thỏa thuận về cho vay giữa chương trình, dự án tài chính vi mô và khách hàng tài chính vi mô phải được lập thành văn bản, trong đó tối thiểu có nội dụng về quyền, trách nhiệm bên cho vay và bên vay; mục đích sử dụng vốn vay; thời hạn cho vay; mức cho vay; thời hạn hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay; lãi suất cho vay và hình thức đảm bảo tiền vay.

(iii) Lãi suất cho vay phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện cụ thể của chương trình, dự án tài chính vi mô, kế hoạch tài chính vi mô, bù đắp đủ chi phí hoạt động, tăng trưởng và không vì mục tiêu lợi nhuận.

+ Điều kiện cho vay:

(i) Khách hàng tài chính vi mô phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành dân sự theo quy định của pháp luật về dân sự.

(ii) Việc cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô được đảm bảo bằng tiền gửi tiết kiệm bắt buộc và/ hoặc bảo lãnh của nhóm khách hàng tài chính vi mô.

(iii) Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

+ Mức cho vay tối đa đối với một khách hàng tài chính vi mô không vượt quá 50 triệu đồng Việt Nam.

- Hoạt động khác của chương trình, dự án tài chính vi mô bao gồm:

+ Nhận ủy thác cho vay của tổ chức, cá nhân, chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ để cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô, không vì mục tiêu lợi nhuận.

+ Mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại.

+ Đại lý cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đối với khách hàng tài chính vi mô theo quy định của pháp luật.

+ Tư vấn, hỗ trợ, đào tạo cho các khách hàng tài chính vi mô các kiến thức liên quan đến sử dụng vốn vay, sản xuất, kinh doanh, đời sống, xã hội, môi trường và các kiến thức khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đời sống vật chất, tinh thần của khách hàng tài chính vi mô.

b) Đối tượng khách hàng tài chính vi mô

+ Cá nhân thuộc hộ nghèo.

+ Cá nhân thuộc hộ cân nghèo.

+ Cá nhân thuộc hộ mới thoát nghèo.

+ Cá nhân thuộc hộ có mức sống trung bình.

+ Cá nhân có thu nhập thấp.

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ.