16:30, 22/05/2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 18/5/2023, Chi nhánh Cam Ranh-Công ty TNHH Đá Hóa An 1; Mã số thuế: 3600436763-005; Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).