09:11, 02/11/2022

Diên Khánh: Phân bổ hơn 22,1 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới

HĐND huyện Diên Khánh vừa ban hành Nghị quyết về việc phân bổ vốn cho danh mục đầu tư năm 2022 để xây dựng xã Diên Đồng đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã Diên Phước và Diên Lạc đạt nông thôn mới nâng cao.

HĐND huyện Diên Khánh vừa ban hành Nghị quyết về việc phân bổ vốn cho danh mục đầu tư năm 2022 để xây dựng xã Diên Đồng đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã Diên Phước và Diên Lạc đạt nông thôn mới nâng cao.


Theo đó, tổng mức đầu tư hơn 22,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh gần 12,6 tỷ đồng; ngân sách huyện gần 6,5 tỷ đồng; ngân sách xã gần 3,1 tỷ đồng. Cụ thể, huyện đầu tư 4,5 tỷ đồng cho xã Diên Đồng xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, Nhà văn hóa và Khu thể thao thôn Đồng Trăn 3. Huyện đầu tư hơn 9,7 tỷ đồng cho xã Diên Phước thực hiện 5 tuyến đường giao thông nông thôn, 4 công trình thủy lợi…; gần 5,7 tỷ đồng đầu tư cho xã Diên Lạc thực hiện 5 tuyến đường giao thông nông thôn…


Hoàng Ngân