10:08, 19/08/2020

Tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.


Theo đó, để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, góp phần phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia, thanh toán trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; bố trí cán bộ đầu mối hỗ trợ tiếp cận TTHC, dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức và công khai thông tin đầu mối hỗ trợ, ưu tiên hình thức hỗ trợ trực tuyến, điện tử. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC phải bảo đảm không để đình trệ công việc; nghiêm cấm lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây khó khăn hoặc không tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ theo quy định.


Bộ phận một cửa các cấp bố trí các điều kiện cần thiết phòng, chống lây nhiễm dịch để phục vụ các trường hợp yêu cầu giải quyết TTHC trực tiếp. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục duy trì điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến ở cơ sở. Các cơ quan thông tin tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Ban Điều hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh tiếp tục bố trí tổ giúp việc ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ liên tục, kịp thời cho các cơ quan, địa phương và người dân, tổ chức...


T.M