10:04, 23/04/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.


Mục tiêu của kế hoạch là làm cho cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ làm việc đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Phấn đấu tối thiểu 90% cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và phụ huynh được tiếp cận thông tin về Trung tâm Dịch vụ công trực tuyến tỉnh; trong đó 30 đến 40% hiểu rõ và sử dụng được các dịch vụ, tiện ích trực tuyến do trung tâm cung cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, bám sát trọng tâm xuyên suốt: “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước”, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền tỉnh văn minh, thân thiện, sáng tạo, phục vụ…


V.A