10:04, 20/04/2020

Khánh Vĩnh: Khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa ban hành công văn về việc tập trung sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

 

UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa ban hành công văn về việc tập trung sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.


Theo đó, UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh. Tại bộ phận một cửa các cấp, căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh nhằm phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC trực tiếp. Bên cạnh đó, thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng tiến độ, chất lượng, nhất là các dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thường xuyên cải tiến, đổi mới quy trình, thủ tục để nâng cao chất lượng phục vụ; kiểm tra, đôn đốc, xử lý cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo quy định.


VĨNH THÀNH