06:01, 30/01/2020

Năm 2020, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Trọng tâm cải cách hành chính năm nay là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thể chế và thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp...

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành, trọng tâm cải cách hành chính năm nay là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thể chế và thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp tạo chuyển biến căn bản chất lượng chính quyền cơ sở, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


UBND tỉnh đặt mục tiêu duy trì Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh ở nhóm Tốt; tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ TTHC; đặc biệt, tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến.

 

Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn lĩnh vực đất đai; môi trường; đầu tư; xây dựng; nhà ở; thuế; bảo hiểm xã hội; lao động, thương binh và xã hội phấn đấu giảm xuống dưới 3%. 100% TTHC đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4; có tối thiểu 45% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến, trong đó có tối thiểu 15% hồ sơ TTHC có phí, lệ phí được thanh toán trực tuyến. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tuyến, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến đạt tối thiểu 40%. Tối thiểu 30% hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Tỷ lệ văn bản giấy giảm còn dưới 5%. Trên 95% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đạt trên 80%...


N.V