08:09, 20/09/2019

Quý 3, tiếp tục cải thiện chất lượng công tác cải cách hành chính

Trong quý 3, chất lượng công tác cải cách hành chính tiếp tục được cải thiện. Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ ải cách hành chính hoàn thành sớm so với tiến độ.

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ban hành báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) quý 3. Theo đó, trong quý 3, chất lượng công tác CCHC tiếp tục được cải thiện. Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ CCHC hoàn thành sớm so với tiến độ.


Các cơ quan, địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận hơn 163.000 hồ sơ, giải quyết hơn 155.500 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết sớm hạn đạt 97,76%, trễ hạn 2,24%. Có hơn 27.000 hồ sơ trực tuyến, chiếm 17,45% tổng số hồ sơ đã giải quyết. Khối các cơ quan ngành dọc tiếp nhận hơn 1,5 triệu hồ sơ, 100% giải quyết đúng và sớm hạn. Hệ thống tin nhắn tự động đã gửi hơn 42.000 tin nhắn thông báo đến khách hàng. Hệ thống bưu điện tỉnh tiếp nhận, trả kết quả gần 81.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển trên môi trường mạng đạt 98% trên tổng số văn bản gửi/nhận giữa các cơ quan và trong nội bộ cơ quan.


Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh sẽ tổ chức sơ kết 1 năm vận hành Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; tổ chức cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ lần thứ 4; hoàn thành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2019 và công bố kết quả; đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019; thi tuyển công chức hành chính và thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên; chuẩn bị kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh...


N.V